Hestia M&C Services

Deviza noastră este "RESPECT, CINSTE, CORECTITUDINE ŞI TRANSPARENŢĂ FAŢĂ DE CLIENŢII NOŞTRI"
Telefon: 0740-661.848

Lista întretinere


Lista de întreținere este configurată conform prevederilor legale cuprinzând cheltuielile lunii pe categorii:

  • Cheltuieli repartizate pe număr de persoane;
  • Cheltuieli repartizate pe index de contoare;
  • Cheltuieli repartizate pe cota indiviză de proprietate;
  • Cheltuieli repartizate pe beneficiari.
Cheltuieli repartizate pe număr de persoane
NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 2-a Repartizarea cheltuielilor pe numar de persoane

ART. 34
Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care locuiesc în condominium si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de masura se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati în cladire în luna pentru care se calculeaza lista de plata si reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece, calda si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum;
energia electrica utilizata pentru functionarea instalatiilor comune; colectarea deseurilor menajere, vidanjare.

ART. 35
Prin hotarâre a adunarii generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din cladirile fara mezanin. De asemenea, în cazul cladirilor care au amplasate la etajele superioare bai, spalatorii, uscatorii, prin hotarâre a adunarii generale, persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din cladirile fara mezanin pot sa fie exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor, în baza unor angajamente personale, date în scris catre asociatia de proprietari de catre persoanele care nu folosesc spatiile de la etajele superioare.

ART. 36
(1) În cladirile în care consumul de gaze naturale pentru bucatarii si spalatorii se înregistreaza prin acelasi aparat care masoara si consumul aferent încalzirii, se stabileste consumul aferent bucatariilor si spalatoriilor pe baza unor bareme stabilite potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Pentru repartizarea valorii consumului de apa calda menajera pe apartamente si spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta la cladirile cu centrala termica proprie, asociatia de proprietari poate monta un contor pe instalatia de apa calda, astfel încât acesta sa înregistreze consumul de apa calda menajera din condominiu. Valoarea consumului de gaze naturale, în lipsa unui contor care sa înregistreze acest consum, pentru prepararea apei calde se determina pe baza unor bareme stabilite potrivit legislatiei în vigoare.

(3) Cheltuielile privind consumul de gaze naturale pentru încalzire la cladirile cu centrala termica proprie, în situatiile în care nu exista aparate de masura a consumului respectiv, se determina scazând din factura de gaze naturale contravaloarea gazelor naturale rezultate pentru apa calda si bucatarii conform prevederilor de la alin. (1) si (2).

ART. 37
(1) Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care locuiesc în condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de masura se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati în cladire în luna pentru care se calculeaza lista de plata si reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde menajere si a hranei; energia electrica utilizata pentru functionarea instalatiilor comune; colectarea deseurilor menajere; vidanjare.
Modul de repartizare a acestor cheltuieli se stabileste printr-o conventie aprobata de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

(2) Conventia prevazuta are durata nedeterminata, fiind valabila pe toata perioada activitatii desfasurate de detinatorii prevazuti la alin. (1), si se actualizeaza periodic, în functie de elementele noi care intervin, în functie de numarul persoanelor care desfasoara zilnic activitati în spatiul sau apartamentul respectiv, de numarul mediu zilnic de clienti si de obiectul de activitate. Numarul acestora se stabileste de detinatorul spatiului si se certifica de comitetul executiv al asociatiei de proprietari. Acest numar se utilizeaza pentru calculul cheltuielilor pe persoana aferente spatiului respectiv.

(3) Conventia precizeaza contributia proprietarului la cheltuielile asociatiei de proprietari, cu privire la consumurile care nu pot fi înregistrate distinct pe fiecare proprietate în cauza si care sunt determinate de activitatea desfasurata. (4) Conventia completeaza obligatiile proprietarului fata de cheltuielile din cadrul asociatiei de proprietari mentionate la art. 47 din Legea nr. 230/2007 lit. b) - f).

(5) În situatia în care, la notificarea scrisa din partea asociatiei de proprietari, proprietarii spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta din condominiu refuza încheierea conventiei, sunt aplicabile criteriile stabilite si adoptate în acest sens de catre comitetul executiv al asociatiei de proprietari prin decizie scrisa si în baza constatarilor vizuale cu privire la activitatea desfasurata din punct de vedere al numarului de persoane angajate si al numarului de clienti.

(6) În situatia în care, la notificarea scrisa a proprietarului, conducerea asociatiei de proprietari refuza încheierea conventiei, este aplicabil criteriul prevazut la art. 47 lit. a) sau b) din Legea nr. 230/2007, dupa caz, cu obligatia proprietarului de a declara, în scris, numarul persoanelor angajate sau care desfasoara activitati în spatiul sau.

ART. 38
(1) În lipsa contoarelor de înregistrare a consumului de apa la bransament, repartizarea consumului se face potrivit normelor legale, pe baza de bareme pe fiecare tip de consumator în parte.

(2) În cazurile în care condominiul dispune numai de dusuri si bai comune care deservesc apartamentele/spatiile, cheltuielile se repartizeaza pe fiecare proprietar în raport cu numarul persoanelor care locuiesc curent în cladire, aferent fiecarui apartament/spatiu.

(3) În cazul în care nu se pot separa, prin masurare, consumurile de energie electrica la partile comune ale cladirii de cele din apartamente, repartizarea acestor consumuri se realizeaza conform cu baremele stabilite potrivit normelor legale, pentru consumul comun si pentru detinatorii de apartamente, tinându-se seama de consumatorii electrici existenti, iar cheltuielile aferente partilor de folosinta comuna se repartizeaza pe fiecare proprietar proportional cu numarul de persoane care locuiesc în condominiu, conform cu legislatia în vigoare.
Cheltuieli repartizate pe index de contoare
NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 3-a

Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale

ART. 39
(1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece si canalizare; apa calda menajera; energia termica, combustibilul si apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încalzirea apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta.

(2) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza în functie de indexul contoarelor individuale sau în functie de alte criterii în baza carora se pot individualiza consumurile.

ART. 40
(1) Daca sunt întrunite conditiile prevazute în actele normative în vigoare cu privire la asigurarea gradului de montare a repartitoarelor de costuri pentru apa sau încalzire, atunci repartizarea acestor utilitati se stabileste prin decizie a comitetului executiv al asociatiei de proprietari, printr-un regulament propriu care trebuie sa cuprinda prevederi cu privire la modul de citire, de calcul si de repartizare a contravalorii consumurilor respective.

(2) Daca toate proprietatile individuale din condominiu au sisteme proprii de înregistrare a consumurilor, asociatia de proprietari poate stabili modul de plata a cheltuielilor pe baza de conventie cu caracter individual, considerat ca un serviciu suplimentar, diferit de contractul de furnizare a serviciului, încheiat cu furnizorul serviciului, cu acordul tuturor beneficiarilor serviciului respectiv. În toate cazurile, plata consumurilor proprii nu scuteste niciun proprietar de la plata contributiei la cheltuielile comune.

ART. 41
(1) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza în functie de indexul repartitoarelor de costuri, conform normei tehnice si metodologiei elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.

(2) În cazul distributiei orizontale a energiei termice pentru încalzire, diferenta dintre consumul înregistrat de contorul montat la bransament si suma consumurilor înregistrate de contoarele individuale montate la nivel de apartament reprezinta consum comun si se repartizeaza proportional cu cota indiviza.

ART. 42
(1) Asociatiile de proprietari vor evidentia cheltuielile cu energia termica pentru încalzire si apa calda menajera, separat pentru fiecare apartament, pe un borderou special, care va fi afisat împreuna cu lista pentru defalcarea celorlalte cheltuieli de întretinere.

(2) În borderoul prevazut la alin. (1) se vor înscrie obligatiile de plata a energiei termice consumate pentru încalzire si prepararea apei calde menajere pe fiecare apartament, asa cum rezulta din defalcarea facturii primite de la furnizorul de energie termica, si separat cuantumul ajutorului social aprobat în conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 116/2007.

(3) La primirea borderoului cuprinzând ajutoarele de caldura pe beneficiari se vor mentiona pe chitante aceste sume, beneficiarii urmând sa achite diferenta dintre cota de întretinere afisata pe lista de plata si ajutorul social.
Cheltuieli repartizate pe cota indiviză de proprietate
NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 4-a

Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate

ART. 43
Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate, în functie de suprafata utila a apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta, reprezinta cheltuielile efectuate pentru administrarea, întretinerea, repararea, exploatarea si, dupa caz, consolidarea partilor de constructii si instalatii din condominiu aflate în proprietate comuna.

ART. 44
(1) Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate reprezinta cheltuielile asociatiei cu privire la proprietatea comuna, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrari de întretinere, service, reparatii si, dupa caz, de consolidare, reabilitare, eficienta energetica, modernizare la partile de constructii si instalatii aflate în si pe proprietatea comuna, astfel cum este descrisa în cartea tehnica a constructiei si în acordul de asociere: subsolul; conductele de distributie si coloanele instalatiilor de apa, canalizare, încalzire, energie electrica; casa scarii; podul; spalatoria; uscatoria; terasa; ascensorul; interfonul - partea de instalatie de pe proprietatea comuna; centrala termica proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deseurilor menajere; structura de rezistenta; fatadele; acoperisul si altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociatiei: salarii sau remuneratii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curatenie etc.; indemnizatii acordate membrilor asociatiei de proprietari ori persoanelor alese: presedintele, membrii comitetului executiv si ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau polite de asigurari; alte servicii administrative catre proprietatea comuna.

(2) Daca facturarea serviciilor publice de utilitati este individuala, pentru consumurile de pe spatiile comune furnizorii vor încheia contracte de furnizare cu asociatia de proprietari, în conditiile stabilite de comun acord.

ART. 45
Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate se repartizeaza proportional cu cotaparte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar, calculata în functie de suprafetele utile ale tuturor apartamentelor si ale spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta. Cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar este înscrisa în acordul de asociere. Modificarile asupra cotei-parti indivize se consemneaza în acordul de asociere, conform regulii stabilite de acesta.

ART. 46
(1) Suprafata utila a apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta si cota-parte indiviza de proprietate sunt stabilite potrivit actului de proprietate, dupa caz, contractul de vânzare-cumparare, fisa cadastrala, contractul de construire sau procesul-verbal de predare-primire si contractul de schimb sau contractul de donatie si/sau cele determinate pe baza de masuratori si înscrise într-o documentatie cadastrala receptionata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara competent.

(2) În cazul în care suma cotelor-parti indivize din actele de proprietate, care sunt fractiuni abstracte pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta din cladirea/blocul care constituie condominiul, nu este egala cu 100, comitetul executiv al asociatiei de proprietari solicita întocmirea unei noi documentatii cadastrale, prin punerea la dispozitie a cartii tehnice a imobilului si cu respectarea prevederilor în vigoare cu privire la autorizarea, calitatea si siguranta constructiilor.

(3) Cota-parte indiviza de proprietate reprezinta raportul procentual dintre suprafata utila a apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta si suma suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta din condominiu.

ART. 47
Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe pentru încalzire, în cazul în care nu exista aparate de masurare a acestuia pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta, inclusiv pentru proprietatea comuna aferenta acestora, se repartizeaza tuturor proprietarilor din cadrul asociatiei de proprietari proportional cu cotaparte indiviza din proprietatea comuna, asa cum este înscrisa în acordul de asociere.
Cheltuieli repartizate pe beneficiari
NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 5-a

Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari

ART. 48
Cheltuielile pe beneficiari reprezinta cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiaza în mod individual proprietarii, toti sau în parte, gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari.

ART. 49
Cheltuielile pe beneficiari sunt cheltuielile cu privire la: citirea, calculul si gestiunea consumurilor individuale de apa rece, apa calda, caldura, gaze, energie electrica, deseuri municipale; servicii cu privire la repartitoarele de costuri; chiriile spatiilor comune - boxe, casa scarii, holuri, spatiu ghena, terasa etc.; gestiunea ajutoarelor banesti; gestiunea contractelor cu caracter individual; întretinerea interfonului si a partii de instalatie din interiorul apartamentului; verificarea metrologica a contoarelor individuale de energie termica, în cazul distributiei orizontale; reviziile instalatiilor interioare de gaze, apa si încalzire; alte servicii individuale catre proprietari.

ART. 50
(1) Cheltuielile pe beneficiari se repartizeaza conform valorii care revine fiecarui beneficiar în cauza. (2) Pentru proprietarii care beneficiaza de anumite servicii si determina consumuri suplimentare, în conditiile în care nu exista nicio interdictie legala în acest sens, calculul cotei de contributie aferente cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite prin normativele tehnice în vigoare sau, în lipsa acestora, conform deciziei comitetului executiv, în functie de cantitatea consumata.


Website-ul nostru utilizează cookie-uri. Mai mult
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea fișierelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind fișierele cookie.
Da, accept
Modific setările
Mai târziu
Alegerea dumneavoastră privind fișierele cookie de pe site-ul hmcs.ro
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
HESTIA M & C SERVICES SRL hmcs.ro Vezi politica de confidenţialitate
hmcs, cookieinfo, prv_level;
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste fișiere cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Maps google.com / google.ro Vezi politica de confidenţialitate
CONSENT, NID
Aceste fișiere cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Nu se utilizează cookie-uri de social media
Aceste fișiere cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de fișiere cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Nu se utilizează cookie-uri de publicitate
Trimite